Telio Desensitizer

Telio Desensitizer

Telio Desensitizer je učinkovito rješenje za smanjenje i sprječavanje dentinske preosjetljivosti i postoperativne osjetljivosti.

Telio Desensitizer je općenito prikladan za pre-tretman i desenzibilizaciju izložene ili preparirane površine dentina. Kako bi spriječili ili smanjili preosjetljivost dentina, površinu dentina možemo obraditi prije postavljanja privremene restauracije. Sredstvo za desenbilizaciju prikladno je za slijedeća područja primjene: privremene restauracije, vezanje/ cementiranje indirektnih restauracija, direktnih restauracija i osjetljivih zubnih vratova.
Ukupno vrijeme rada 10 sekunda. Polimerizacija svjetlom nije potrebna
Dopušteno planiranje postupka & odabir materijala. Nema interakcije s materijalima za daljnji postupak.
Smanjenje dentinske preosjetljivosti i postoperativne osjetljivosti
Čišćenje preparirane površine dentina

Sprječavanje i smanjivanje preosjetljivosti dentina i postoperativne osjetljivosti kod slijedećih aplikacija:

Privremenih restauracija
Vezanje / cementiranje indirektnih restauracija
Postupci kod direktnih restauracija
Liječenje osjetljivih zubnih vratova

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry