Tetric EvoFlow

Tetric EvoFlow

Tetric EvoFlow je najprodavaniji tekući rendgen vidljivi kompozit u Europi. Proizvod je doživio neke promjene, ali je njegova popularna konzistencija ostala ista.
Tetric EvoFlow je tekući kada želite i stabilan prema potrebi. Može se koristiti kao lajner u kavitetima I i II razreda i kao restaurativni materijal za ispune malih kaviteta pa i kaviteta V razreda.
Tekući kad želite, stabilan prema potrebi
Idealna konzistencija za sve kompozitne indikacije
Najprodavaniji tekući kompozit u Europi

Inicijalni sloj kod nadoknada klase I i V
Prednje nadoknade (klase III i IV)
Nadoknade klase V (cervikalni karijes, erozije zuba, klinasti defekti)
Male nadoknade svih vrsta
Produženo zalivanje fisura kod molara i premolara
Splintiranje mobilnih zuba
Blokiranje podminiranih zona
Adhezivno cementiranje translucentnih indirektnih kompozitnih ili keramičkih nadoknada
Reparatura kompozitnih i keramičkih faseta

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry