Evetric Bond

Evetric Bond

Evetric Bond je svjetlom polimerizirajući, samojetkajući adheziv s nano punilom za direktne restauracije
Brz i estetski zbog dvije mogućnosti svezivanja
Optimalne osobine rukovanja zbog homogenog tankog sloja
Pouzdani kompozitni ispuni za sve razrede
Kada se Evetric Bond koristi s metodom selektivnog nagrizanja, postižu se predvidljivi estetski rezultati – važan aspekt u restauraciji prednjih zuba

Direktne, svjetlom polimerizirajuće kompozitne i kompomerne restauracije
Direktne nadogradnje sa svjetlom-, samo- i dvostruko-polimerizirajućim kompozitima
Popravak oštećenih (frakturiranih) kompozitnih i kompomernih restauracija
Desenzibilizacija osjetljivih zubnih vratova

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry